BUDİZZZ TOPLULUĞU KVKK

BARTKA İNOVASYON ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş.
BUDİZZZ TOPLULUĞU KULLANICILARININ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ
 
 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. 36/1A Eyüpsultan/İstanbul adresinde bulunan Bartka İnovasyon Araştırma Geliştirme A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Budizzz Topluluğu Kullanıcılarının Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymakta ve sizinle güvene dayalı bir ilişki kurmak ve sürdürmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz tarafından veya Şirketimizin nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış ve satış sonrası faaliyetleri çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elektronik ve/veya fiziki ortamlardan; “Budizzz” mobil uygulaması, uygulama içerisinde yer alan Budizz topluluğu ve işbu topluluğa entegre her türlü yazılım, matbu formlar (sözleşmeler, teknik destek formları, fatura vb.), çağrı / iletişim merkezi, e-posta, SMS, telefon, faks, kargo / posta, çerezler ve sair tanımla teknolojileri, talep / şikayet platformları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili 3. kişilere ait entegre sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1.     İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz, Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler 

KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, kullanıcılara Budizzz mobil uygulaması içerisinde yer alan Budizzz topluluğu ve bu topluluğa entegre olan yazılımlara erişim sağlanması, bu topluluktan faydalanma hakkı tanınması, kullanıcıların toplulukta yer alan diğer kullanıcılar ile iletişim kurmasının sağlanması, kullanıcıların topluluktan faydalanıp faydalanmadığının takibi, kullanıcı bilgilendirmelerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı ilişkileri yönetimi; talep ve/veya şikayetlerin değerlendirilmesi ile çözüme kavuşturulması; kullanıcı memnuniyetinin sağlanması; bilgi güvenliği, verilerin doğru, kalite standartlarının sağlanması ile mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır. 

Kişisel Veri Kategorisi / Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kimlik Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •       Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 •       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 •       Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Talep/Şikayetlerin Takibi
 •       Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •       Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 •       İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 •       Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Talep/Şikayetlerin Takibi
 •       Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki verileriniz (Budizzz topluluğu kullanıcı adı gibi), KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •       Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 •       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 •       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Talep / Şikayetlerin Takibi
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •       Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 •       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Talep / Şikayetlerin Takibi
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlem Güvenliği Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının  (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla  işlenmektedir:

 •       Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Talep / Şikayetlerin Takibi
 •       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Müşteri İşlem Bilgisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla[RS(T1]  işlenmektedir:

 •       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •       Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 •       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Talep / Şikayetlerin Takibi
 •       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Veri

(Budizzz Topluluğu üzerinden kendi tercih ve iradeniz doğrultusunda paylaştığınız görüntü ve videolar. Ayrıca üyelik süreçleri kapsamında müşteri hizmetleri üzerinden iletişime geçmeniz halinde işitsel verileriniz işlenmektedir.)

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 •       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •       İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayet Verisi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 •       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 •       İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 •       Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •       Talep / Şikayetlerin Takibi
 •       Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Bu kategorideki verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 •       Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 •       Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •       Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun şekilde ve ilgili veri kategorisi için yukarıda belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilecektir:

 •       Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, pazarlama, görsel ve işitsel veri, talep / şikayet veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla tedarikçi olarak hareket eden topluluk şirketlerimizin de dahil olduğu yurt içinde ve/veya yurt dışında [DG1] [ND2] yerleşik tedarikçilerimize (örn. hukuk danışmanları, denetim şirketleri, müşteri hizmetleri hizmeti sunan firmalar, ajanslar, etkinlik ve organizasyonlar kapsamında hizmet alınan firmalar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),
 • Bu kapsamda bilhassa yazılım altyapısını sağlayan Discourse’a (Detaylı bilgi için lütfen bakınız: https://www.discourse.org/)
 •       Şirketimiz ürünlerinin / hizmetlerinin kişiselleştirilmesi ve takma ad metodu kullanılarak kişiye özel pazarlama faaliyetleri yürütülmesi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla ve kriptografik yöntemlerle yurt dışında yerleşik üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza (örn. Google, Criteo, Microsoft ve sair üçüncü taraf takma ad fonksiyonu hizmet sağlayıcıları),[DG3] [ND4] 
 •       Ürünlere/hizmetlere ilişkin ödeme, finans, muhasebe ve tahsilat amaçları başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik bankalara ve ödeme hizmeti kuruluşlarına ve ödeme sistemleri kuruluşlarına,
 •       Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı başta olmak üzere kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, pazarlama, görsel ve işitsel ve talep / şikayet veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına,
 •       Kurumsal iletişim faaliyetlerinin (örn. Şirket’in başta sosyal medya platformları (örn. Facebook, Instagram ve Twitter) olmak üzere elektronik ve/veya fiziki mecralarda düzenlediği tanıtım, kampanya, promosyon, anket, çekiliş, yarışma; Şirket tarafından sunulan ürün / hizmet değerlendirmelerinin / yorumlarının Şirket’in elektronik platformlarında yayımlanması) planlanması ve/veya gerçekleştirilmesi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, talep / şikayet, görsel ve işitsel veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik sosyal medya platformlarına, basın / yayın kuruluşlarına ve bu kapsamda içeriğin kamuya açılması suretiyle erişim sağlayan diğer üçüncü kişilere
 •       Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, pazarlama, görsel ve işitsel, talep / şikayet veri kategorileri ile sınırlı kişisel verileriniz yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (örn. mahkemeler) 

Kişisel verilerinizin açık rızaya tabi amaçlarla üçüncü kişilere aktarımı öncesinde bu husus tarafınızın onayına sunulacak ve açık rıza vermeniz halinde söz konusu aktarım gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda reklam, pazarlama ve sair amaçlar doğrultusunda, ayrıca onayınıza danışılmaksızın ve açık rızanız alınmaksızın, Budizzz Topluluğu üzerinden yaptığınız paylaşımlar sosyal medya platformlarına, basın / yayın kuruluşlarına ve bu kapsamda içeriğin kamuya açılması suretiyle erişim sağlayan diğer üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklamakta ve imha etmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Şirketimiz ile ilişkinizin sona ermesini yahut ürün ve/veya hizmet başvurusunu ve/veya teminini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

 1. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) buradan ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu [RS(T1] [ND2] doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde veri sorumlusuna ait İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen kanallardan Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.